Bài tập áp dụng định luật bảo toàn ở cấp độ cơ bản

  • 3450 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Để trung hòa 6,72g một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dd NaOH 2,24%. CT của Y là   

Xem đáp án

Đáp án A

nAxit = nNaOH = 200. 2,24% : 40 = 0,112 ( Vì Axit đơn chức)

MAxit = 6,72 : 0,112 = 60

Axit đó là CH3COOH


Câu 2:

Cho 16,4 gam hh X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau pư hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dd Y. Cô cạn dd Y, thu được 31,1 gam hh chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có

     mX + mddNa/KOH = m chất rắn + mH2O sản phẩm

mH2O sản phẩm = 16,4 + 0,2. ( 40 + 56) – 31,1 = 4,5

nH2O sản phẩm  = 0,25 < nNaOH + nKOH

nAxit = nH2O sản phẩm = 0,25 ( dựa vào đáp án thì các Axit đều đơn chức)

MX = 16,4 : 0,25 = 65,6

Mà 2 Axit đồng đẳng kế tiếp 2Axit đó là C2H4O2  và C3H6O2.


Câu 3:

Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X t/d hoàn toàn với 500 ml dd gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dd thu đưc 8,28 gam hh chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án B

     Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có

     mX + mddNa/KOH = m chất rắn + mH2O sản phẩm

mH2O sản phẩm = 3,6 + 0,5 .0,12 . ( 56 + 40 ) – 8,28 = 1,08

nH2O = 0,06 < nNaOH + nKOH

nX = nH2O = 0,06 ( vì Axit đơn chức)

MX = 3,6 : 0,06 = 60.

Vậy X là CH3COOH


Câu 4:

Trung hoà 8,2 gam hh gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dd NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hh trên t/d với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Đáp án A

nAg = 21,6 : 108 = 0,2 nHCOOH = nAg/2 = 0,1

nHCOOH + nX = nNaOH ( vì 2 Axit đơn chức )

nX = 0,15 – 0,1 = 0,05

Có mAxit = mHCOOH + mX MX = (8,2 – 0,1 . 46) : 0,05 = 72

X là C2H3COOH.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận