Bài tập áp dijng các định luật bảo toàn cấp độ nâng cao

  • 3443 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Hỗn hợp A gồm 2 axit . Hoá hơi m gam A được thể tích bằng thể tích của 9,6g O2 cùng điều kiện . Cho m gam A phản ứng với Na dư được 5,6lít khí đktc, khối lượng bình Na tăng so với trước là 23,5g . Tìm 2 axit :

Xem đáp án

Đáp án A

nA = nO2 = 9,6 : 32= 0,3

nCOOH/A = 2nH2 = 2 . 5,6 : 22,4 = 0,5

nA < nCOOH/A < 2nA

Trong A có 1 Axit đơn chức(X),  1 Axit 2 chức(Y).

Y là (COOH)2

Có nX + nY = 0,3

      nX + 2nY = nCOOH/A = 0,5

nX = 0,1 ; nY = 0,2

Phần khối lượng bình Na tăng = m – mH2

m = 23,5 + 0,25.2 = 24.

mX + mY = 24 MX = (24 – 0,2.90) : 0,1 = 60

X là CH3COOH.


Câu 2:

Cho hỗn hợp X gồm 2 axit no : G1 đơn chức và G2 hai chức. Nếu đốt cháy hết 0,3mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa hết 0,3mol X cần vừa hết 500ml dung dịch NaOH 1M . G1 và G2 lần lượt là :

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2 = 11,2 : 22,4 = 0,5

nX < nC < 2nX

Trong X có 1 Axit có 1C và 1 Axit có 2 C

Mà G1 đơn chức và G2 hai chức

G1 là HCOOH và G2 là (COOH)2.


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức, hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng .Lấy m gam X cho phản ứng với 75ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng phải dùng 25ml dung dịch HCl 0,2M để trung hoà kiềm dư, cô cạn dung dịch được 1,0425g hỗn hợp muối . Tìm hai axit :

Xem đáp án

Đáp án D

Vì Axit đơn chức

nAxit = nNaOH – nHCl =  0,075 . 0,2 – 0,025.0,2 = 0,01

m muối = mNaCl + m muối tạo bởi Axitcacboxilic

M muối tạo bởi Axitcacboxilic = (1,0425 – 0,025. 0,2 . 58,5) : 0,01 = 75

MAxitcacboxilic = 75 – 22 = 53

Mà 2 Axit đơn, hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng 

2 Axit đó là HCOOH; CH3COOH


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức, hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng . Cho m gam X phản ứng với 100ml dung dịch NaOH 1M ( lấy dư 25% so với lượng phản ứng ) . Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 7,78g chất rắn . Tìm hai axit : 

Xem đáp án

Đáp án B

Vì Axit đơn chức ⇒ nX  = nNaOH phản ứng

Có nNaOH pư + nNaOH dư  = 0,1

⇒ nNaOH phản ứng + 25%nNaOH phản ứng  = 0,1

⇒ nX = nNaOH pư = 0,08 = nH2O sản phẩm

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

mAxit + mNaOH = m crắn + mH2O sản phẩm

⇒  mAxit = 7,78 + 0,08.18 – 0,1.40 = 5,06

⇒ M Axit = 5,22 : 0,08 = 65,25

Mà 2 Axit đơn chức, hở kế tiếp trong dãy đồng đẳng

⇒ 2Axit đó là CH3COOH; C2H5COOH


Câu 5:

Cho 6,42 gam X gồm hai axit no, đơn , hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với dung dịch etanol dư được 9,22 gam hỗn hợp hai este. Tìm hai axit :

Xem đáp án

Đáp án B

RCOOH + C2H5OH → RCOOC2H5 + H2O

nAxit = n este

M este = MAxit – 1 + 29 = MAxit + 28

6,42 : MAxit = 9,22 : (MAxit + 28)

MAxit = 64,2

Mà 2 Axit no, đơn , hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng

2 Axit đó là CH3COOH; C2H5COOH      

Đáp án B.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận