Đề thi giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

  • 2430 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của anken là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Theo quy tắc cộng Maccopnhicop, propen phản ứng với HCl, thu được sản phẩm chính là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Dẫn propen vào dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận