Đề thi Hóa học 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 10)

  • 3926 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thêm 250 ml dung dịch KOH 1M vào 110 ml dung dịch H3PO41M. Các chất thu được trong dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án đúng là:B

Có nKOH= 0,25.1 = 0,25 mol,  Thêm 250 ml dung dịch KOH 1M vào 110 ml dung dịch H3PO41M. Các chất thu được trong dung dịch là  (ảnh 1)= 0,11.1 = 0,11 mol

 Thêm 250 ml dung dịch KOH 1M vào 110 ml dung dịch H3PO41M. Các chất thu được trong dung dịch là  (ảnh 2)suy ra phản ứng tạo K2HPO4và K3PO4


Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

H3PO4tác dụng với NaOH có khả năng cho đồng thời 2 muối.

Ví dụ: Na2HPO4và Na3PO4hoặc NaH2PO4hoặc Na2HPO4.


Câu 3:

Trộn 40ml dung dịch H2SO40,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch sau khi trộn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

Có nH+= 0,02 mol, nOH-= 0,03 mol

Suy ra nOH-(dư) = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol

[OH-dư] = Trộn 40ml dung dịch H2SO40,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch sau khi trộn là (ảnh 1)Trộn 40ml dung dịch H2SO40,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch sau khi trộn là (ảnh 2)M

Suy ra pH = 14 – (-log0,1) = 14 – 1 = 13


Câu 4:

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

- Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3→ Al(OH)3↓ + 3NaCl

- Sau đó kết tủa keo trắng tan trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt.

NaOH + Al(OH)3→ NaAlO2+ 2H2O


Câu 5:

Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3loãng, dư thu 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là:B

Số mol NO là: nNO= Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3loãng, dư thu 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là: (ảnh 1)= 0,3 mol

Phương trình hoá học:

Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3loãng, dư thu 6,72 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là: (ảnh 2)

Theo phương trình phản ứng có: nCu= 0,45 mol

Vậy m = 0,45.64 = 28,8 (g).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận