Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 5574 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Phản ứng của benzen với chất nào sau đây gọi là phản ứng nitro hóa?

Xem đáp án

Phản ứng của benzen với HNO3 đc / H2SO4 đc gọi là phản ứng nitro hóa.

Chọn đáp A.


Câu 2:

Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

Xem đáp án

Cặp chất tác dụng được với nhau là phenol và NaOH, etanol và axit axetic, natriphenolat và axit axetic, natri hiđroxit và axit axetic.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Cho các chất sau: CH3COOH, HCOOH, C6H5OH, CH2 = CHCOOH, CH3CHO, CH3COCH3. Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là:

Xem đáp án

Dãy gồm các chất không phản ứng với dung dịch Br2 là CH3COOH, CH3COCH3.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Anđehit axetic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Anđehit thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với H2.

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận