Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

  • 5592 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

I. Phần trắc nghiệm

Dãy chất nào sau đây làm mất màu dd brom?

Xem đáp án

Dãy chất làm mất màu dd brom: Stiren, butađien, isopentin, etilen.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho phản ứng: 2C6H5CHO + KOH  C6H5COOK + C6H5CH2OH. Phản ứng này chứng tỏ C6H5CHO:

Xem đáp án

C6H5CHO vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận