Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

  • 5618 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sục từ từ khí etilen qua nước brom (màu vàng), thấy

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sục từ từ khí etilen qua nước brom, dung dịch brom nhạt màu:

CH2=CH2+ Br2(vàng cam)CH2Br-CH2Br(không màu)


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây sai đối với ancol etylic?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ancol có nhiệt độ sôi cao do giữa các phân tử ancol có liên kết hiđro.


Câu 3:

Để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và C3H5(OH)3, có thể dùng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phân biệt: C2H5OH và C3H5(OH)3.

Dùng Cu(OH)2/OH-.

Thấy tạo thành dung dịch màu xanh lam là C3H5(OH)3.

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2[C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Không có hiện tượng gì là C2H5OH.


Câu 4:

Hình vẽ dưới đây biểu diễn thí nghiệm điều chế khí etilen từ ancol etylic trong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương trình hóa học: C2H5OH C2H4+ H2O.

Khí etilen (C2H4) được thu bằng phương pháp đẩy nước.

Loại B vì: etilen phản ứng với dung dịch brom

(CH2=CH2+ Br2CH2Br-CH2Br).

Loại D: vì etilen dễ cháy ở nhiệt độ cao.


Câu 5:

Phản ứng giữa toluen và brom (tỉ lệ mol 1: 1, có mặt bột sắt, đun nóng) không tạo thành

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận