Đề thi Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

  • 5617 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Benzen → A → m-brom-nitrobenzen.Công thức của A là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phương trình hóa học:


Câu 2:

Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để loại làm sạch etilen (loại bỏ SO2, CO2) có thể dùng dung dịch NaOH dư:

2NaOH + SO2→ Na2SO3+ H2O

2NaOH + CO2→ Na2CO3+ H2O


Câu 3:

Cho các chất sau: CH2=CH2(1); CH3-CH=CH-CH=CH2 (2); CH3CH=CHCH3 (3); CH2=CHCl (4); CH2=CH-CH=CH2 (5); CH3CH=CHBr (6). Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điều kiện để có đồng phân hình học: Mỗi nguyên tử C ở liên kết đôi liên kết với hai nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác nhau.

→ Để có đồng phân hình học: R1≠ R2và R3≠ R4.

→ Các chất có đồng phân hình học là: (2), (3), (6).


Câu 4:

Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H8khi tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

X tác dụng với HBr cho một sản phẩm duy nhất → X có mạch cacbon đối xứng.

Công thức cấu tạo của X là: CH3-CH=CH-CH3.

Phương trình hóa học:

CH3-CH=CH-CH3+ HBr CH3-CH2-CHBr-CH3.


Câu 5:

Cho phản ứng C3H6+ KMnO4+ H2O → CH3CH(OH)CH2(OH) + MnO2+ KOHHệ số cân bằng của chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phương trình hóa học:

3C3H6+ 2KMnO4+ 4H2O → 3CH3CH(OH)CH2(OH) + 2MnO2+ 2KOH.

Hệ số cân bằng của chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là: 3, 2, 4, 3, 2, 2.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận