Kiểm tra đánh giá năng lực tư duy chuyên đề Hidrocacbon không no có đáp án (P1)

  • 4130 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Ankin là hiđrocacbon:

Xem đáp án

Chọn D

 mạch hở, có 1 liên kết ba trong phân tử.


Câu 4:

Ankađien là :

Xem đáp án

Chọn D

hiđrocacbon mạch hở, có 2 liên kết đôi C=C trong phân tử


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận