Kiểm tra đánh giá năng lực tư duy chuyên đề Hidrocacbon không no có đáp án (P2)

  • 4129 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

Xem đáp án

Chọn D

CH3–CH2–CHBr–CH3


Câu 3:

Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Chọn D

CnH2n-2 (n ≥2).


Câu 4:

Ankađien liên hợp là :

Xem đáp án

Chọn D

ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 liên kết đơn


Câu 5:

Để làm sạch etilen có lẫn axetilen, ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn B

Dung dịch AgNO3/NH


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận