Trắc nghiệm Amoniac và muối amoni có đáp án (Vận dụng)

  • 2740 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sử dụng dung dịch Ba(OH)2 có thể phân biệt dãy dung dịch muối nào sau đây:

Xem đáp án

Loại A vì không phân biệt được MgCl2 và Na2SO4 vì đều tạo kết tủa trắng

Loại B vì không phân biệt được AlCl3 và ZnCl2 vì đều tạo kết tủa trắng rồi tan hết

Loại D vì không phân biệt được NH4NO3 và NH4Cl vì đều tạo khí mùi khai

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong đó NH3 thể hiện tính khử là

Xem đáp án

1) NH3 không phải chất khử vì N giữ nguyên số oxi hóa

2) NH3 là chất khử vì N-3→ N0

3) NH3 là chất khử vì N-3→ N0

4) NH3 không phải chất khử vì N giữ nguyên số oxi hóa

5) NH3 là chất khử vì N-3→ N0

→ Có 3 phản ứng NH3 thể hiện tính khử.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho các phản ứng sau:

(1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4.

(2) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3N2 + 3H2O

Các phản ứng trong đó NH3 có tính khử là

Xem đáp án

(1) sai vì số oxi hóa của nguyên tố N không đổi (trước và sau pư đều là -3)

(2) đúng vì N-3 → N0

(3) đúng vì N-3→ N0

(4) sai vì số oxi hóa của nguyên tố N không đổi (trước và sau pư đều là -3)

(5) đúng vì N-3 → N+2

(6) đúng vì N-3 → N0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

Xem đáp án

nNH3 = 0,1 mol, nCuO = 0,4 mol.

- Phương trình phản ứng:

            2NH3    +    3CuO          3Cu    +   N2    +    3H2O (1)

mol:       0,1               0,4     →       0,15

=> nCuO dư = 0,4 - 0,15 = 0,25mol

A gồm Cu (0,15 mol) và CuO dư (0,25 mol)

- Phản ứng của A với dung dịch HCl:

            CuO    +    2HCl    →CuCl2    +    H2O (2)

mol:     0,25    →   0,5

Theo (2) và giả thiết ta suy ra: VHCl = 0,52 = 0,25 lít.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dung dịch X chứa các ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3-

Xem đáp án

Khi cho X phản ứng với dung dịch BaCl2 thì xảy ra phản ứng:

            Ba2+   +   SO42-   → BaSO4 (1)

mol:    0,05  →   0,05

=> trong 250 ml dung dịch X có 0,05 mol SO42- vậy trong 500 ml dung dịch X có 0,1 mol SO42-.

Khi cho X phản ứng với dung dịch NH3 dư thì xảy ra các phản ứng:

            Al3+   +   3NH3   +   3H2O  →  Al(OH)3   +   3NH4+      (2)

mol:    0,1                        ←                     0,1

Cu2+  +  2NH3  +  2H2O  →  Cu(OH)2  +  2NH4+      (3)

Cu(OH)2  +  4NH3 →  [Cu(NH3)4]2+  +  2OH-­    (4)

X phản ứng với dung dịch NH3 dư thì chỉ có Al3+ tạo kết tủa, Cu2+ lúc đầu tạo kết tủa sau đó tạo phức tan

Theo (2) và giả thiết ta thấy trong 500 ml dung dịch X có 0,1 mol Al3+.

Đặt số mol của Cu2+ và NO3- trong 500 ml dung dịch X là x và y

Theo định luật bảo toàn điện tích và khối lượng ta có:

Vậy [NO3-] = 0,30,5 = 0,6M

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận