Trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác có đáp án ( Thông hiểu)

  • 1881 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen?

Xem đáp án

C10H16 có π + v =3 => không có vòng benzen.

C9H14BrCl có π + v = 1 => không có vòng benzen.

C8H6Cl2 có π + v = 4 => có chứa vòng benzen.

C7H12 có π + v = 1 => không có vòng benzen.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho các chất :

(1)  C6H5–CH3 

(2) p-CH3–C6H4–C2H5 

(3)  C6H5–C2H3

(4) o-CH3–C6H4–CH3 

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :

Xem đáp án

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là : D. (1) ; (2) và (4).

(3) không phải vì nhánh –C2H3 không no

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hiđrocacbon thơm 

Tên gọi của hiđrocacbon trên là

Xem đáp án

Chọn -CH3 là nhánh => m-metylstiren

Chọn -CH=CH2 là nhánh => m-vinyltoluen

Chọn -CH3 và -CH=CH2 là nhánh => 3-metyl-1-vinylbenzen

=> Gọi theo cả 3 cách

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận