Trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án (Nhận biết)

  • 1931 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng

Xem đáp án

Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Phát biểu sai là: Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Vì cùng khối lượng phân tử nhưng có thể khác nhau về thành phần nguyên tử (ví dụ C5­H10 và C3H5CHO)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phát biểu không chính xác là:

Xem đáp án

Phát biểu sai là: Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

Vì cùng khối lượng phân tử nhưng có thể khác nhau về thành phần nguyên tử

Ví dụ C5­H10 và C3H5CHO đều có M = 70 g nhưng chúng không phải đồng phân của nhau

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Câu đúng là: Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Luận điểm nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Câu không đúng là: Những chất là đồng phân của nhau có tính chất hóa học tương tự nhauVì CH3COOH và HCOOCH3 là đồng phân nhưng tính chất hóa học khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận