Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 3. Cách viết đồng phân, gọi tên ancol, phenol có đáp án

  • 659 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau:

a) CH3CH2CH2CH2OH        b) CH3CH(OH)CH2CH3

c) (CH3)3COH        d) (CH3)2CHCH2CH2OH

e) CH2=CH-CH2OH

Xem đáp án
 

Tên thông thường

Tên IUPAC

Bậc ancol

a) CH3CH2CH2CH2OH

Ancol butanoic

Butan-1- ol

1

b) CH3CH(OH)CH2CH3

Ancol sec-butanoic

Butan – 2- ol

2

c) (CH3)3COH

Ancol tert-butanoic

1,1-đimetyletan-1-ol

3

d)(CH3)2CHCH2CH2OH

Ancol iso-pentanoic

3-metyl butan-1-ol

1

e)CH2=CH-CH2OH

Ancol anlylic

Prop-2-en-1-ol

1


Câu 2:

Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10O.

Xem đáp án

CH3-CH2-CH2-CH2-OH (ancol butanoic)

CH3CH(OH)CH2CH3 (Butan – 2- ol)

(CH3)3COH (1,1-đimetyletan-1-ol)

CH3-CH(CH3)CH2-OH (2-metyl propan-1-ol)


Câu 4:

Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 5:

Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận