Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Xây dựng thực đơn (Mới nhất)

  • 299 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến mấy điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến 2 điểm sau:

1. Giá trị dinh dưỡng của thực đơn.

2. Đặc điểm của các thành viên trong gia đình


Câu 2:

Câu 2. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến 2 điểm sau:

1. Giá trị dinh dưỡng của thực đơn.

2. Đặc điểm của các thành viên trong gia đình


Câu 3:

Câu 3. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm đầu tiên cần lưu ý là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến 2 điểm sau:

1. Giá trị dinh dưỡng của thực đơn.

2. Đặc điểm của các thành viên trong gia đình


Câu 4:

Câu 4. Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, điểm thứ hai cần lưu ý là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khi xây dựng thực đơn cho gia đình, cần chú ý đến 2 điểm sau:

1. Giá trị dinh dưỡng của thực đơn.

2. Đặc điểm của các thành viên trong gia đình


Câu 5:

Câu 5. Thực đơn dùng cho liên hoan căn cứ vào:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện vật chất sẵn có, kết hợp với tính chất của bữa liên hoan mà chuẩn bị thực đơn phù hợp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận