Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 37 (có đáp án): Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

  • 1635 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng về dầu mỏ?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng? 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng, dầu người ta dùng biện pháp 

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dầu mỏ nước ta có hàm lượng hợp chất chứa lưu huỳnh là 

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận