Trắc nghiệm nguồn hidrocacbon thiên nhiên có đáp án ( nhận biết)

 • 1279 lượt thi

 • 15 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 2:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

Xem đáp án

Đề bài hỏi đồng phân cấu tạo => không đếm đồng phân hình học

 1. CH2=CH-CH2-CH2-CH3
 2. CH3-CH=CH-CH2-CH3
 3. CH2=C(CH3)-CH2-CH3
 4. (CH3)2C=CH-CH3
 5. (CH3)2CH-CH=CH2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3

Số chất có đồng phân hình học là:

Xem đáp án

Các chất có đồng phân hình học là:

 1. CH2=CHCH=CHCH2CH3;
 2. CH3CH2CH=CHCH2CH3;
 3. CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2;
 4. CH3CH=CHCH3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

Xem đáp án

Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

Xem đáp án

HCl là tác nhân bất đối xứng, để anken C4H8 cộng HCl cho 1 sản phẩn hữu cơ duy nhất thì C4H8 phải đối xứng

=> CTCT: CH3-CH=CH-CH3 : có đồng phân hình học nên tính là 2 anken

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận