Trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic có đáp án (Nhận biết)

  • 1865 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là silic


Câu 2:

Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường

Xem đáp án

Đáp án B

Silic tác dụng được với F2 ở nhiệt độ thường


Câu 3:

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án D

Số oxi hóa cao nhất của Si trong hợp chất là +4 => thể hiện trong SiO2 và SiF4


Câu 4:

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây

Xem đáp án

Đáp án C

Số oxi hóa cao thấp của Si trong hợp chất là – 2 => thể hiện trong Mg2Si


Câu 5:

Trong phản ứng hóa học nào sau đây silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Xem đáp án

Đáp án D

Si đóng vai trò là chất oxi hóa khi tác dụng với chất khử (kim loại), sau phản ứng số oxi hóa của Si giảm

2Mg+Si0t°Mg2Si-2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận