Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương có đáp án

  • 805 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình hộp chữ nhật có mấy mặt bên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 Hình hộp chữ nhật có mấy mặt bên? A. 8 mặt; B. 6 mặt; C. 12 mặt; D. 4 mặt. (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật có 4 mặt bên.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 2:

Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

 Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh? A. 12 cạnh;		 B. 8 cạnh;		 C.10 cạnh;		 D. 6 cạnh. (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 3:

Mảnh bìa dưới đây có thể gấp thành hình gì?

 Mảnh bìa dưới đây có thể gấp thành hình gì? A. Hình lập phương; B. Hình hộp chữ nhật; C. Hình chữ nhật; D. Hình thoi. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sau khi gấp miếng bìa đã cho

 Mảnh bìa dưới đây có thể gấp thành hình gì? A. Hình lập phương; B. Hình hộp chữ nhật; C. Hình chữ nhật; D. Hình thoi. (ảnh 2)

Ta hình hộp chữ nhật như sau:

 Mảnh bìa dưới đây có thể gấp thành hình gì? A. Hình lập phương; B. Hình hộp chữ nhật; C. Hình chữ nhật; D. Hình thoi. (ảnh 3)


Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Chọn khẳng định sai.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Chọn khẳng định sai. A. Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 8 đỉnh; 12 cạnh và 6 mặt; (ảnh 1)

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có

+ 8 đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’.

+ 12 cạnh: AB, AD, CD, CB, A’B’, A’D’, C’D’, C’B’, AA’, BB’, CC’, DD’.

+ 6 mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, ADD’A’, CDD’C’, BCC’B’.

Do đó, đáp án A đúng.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 6 mặt: (ABCD), (A’B’C’D’), (ABB’A’), (ADD’A’), (CDD’C’), (BCC’B’) đều là hình chữ nhật.

Do đó, đáp án B đúng.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có 4 cạnh bên bằng nhau: AA’ = BB’ = CC’ = DD’.

Do đó, đáp án C sai.

Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’có:

+ Ở đỉnh A có 3 góc vuông là: góc BAD, góc BAA’, góc DAA’.

+ Ở đỉnh B có 3 góc vuông là: góc ABC, góc B’BC, góc ABB’.

+ Ở đỉnh C có 3 góc vuông là: góc BCD, góc DCC’, góc BCC’.

+ Ở đỉnh D có 3 góc vuông là: góc ADC, góc CDD’, góc ADD’.

+ Ở đỉnh A’ có 3 góc vuông là: góc B’A’D’, góc BA’A, góc D’A’A.

+ Ở đỉnh B’ có 3 góc vuông là: góc A’B’C’, góc BB’C, góc AB’B.

+ Ở đỉnh C’ có 3 góc vuông là: góc B’C’D’, góc DC’C, góc BC’C.

+ Ở đỉnh D’ có 3 góc vuông là: góc A’D’C’, góc CD’D, góc AD’D.

Do đó, đáp án D đúng.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 5:

Trong hình dưới đây có mấy đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật?

Trong hình dưới đây có mấy đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật? A. 3 ; B. 2 ; C. 4 ; D. 0 . (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hộp quà màu đỏ và hộp quà màu nâu có dạng hình hộp chữ nhật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tăng Bình Minh
20:16 - 10/02/2023

lỗi bài, chê