Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Tập hợp ℚ các số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 1289 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điền kí hiệu thích hợp vào ô trống 37      .

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

-37là một số hữu tỉ nên nó thuộc tập hợp số hữu tỉ ℚ. Vậy ta kí hiệu: 37       .


Câu 2:

Trong các câu sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số hữu tỉ dương. Đúng.

Số 0 là số hữu tỉ dương. Sai vì số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm. Sai vì mỗi số nguyên là một số hữu tỉ.

Tập hợp ℚ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm. Sai vì tập hợp ℚ gồm các số hữu tỉ dương, số 0 và các số hữu tỉ âm.


Câu 3:

Số nào dưới đây không phải số hữu tỉ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số hữu tỉ được viết dưới dạng ab  với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0. Nên -12  là số hữu tỉ.

Các số 358 ; 0,125 cũng là số hữu tỉ vì đều viết được dưới dạngab với a, b ∈ ℤ, b ≠ 0; với 358  =298 ; 0,125 = 18

50 không là số hữu tỉ vì có mẫu số bằng 0.


Câu 4:

Các điểm A, D lần lượt biểu diễn những số hữu tỉ nào?

Media VietJack

 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đoạn thẳng từ điểm O đến 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, mỗi phần bằng 16  đơn vị cũ.

Đoạn thẳng OA chiếm 7 phần; A nằm trước O nên biểu diễn số hữu tỉ âm.

Vậy điểm A biểu diễn số hữu tỉ là -76 .

Đoạn thẳng OD chiếm 8 phần; D nằm sau O nên biểu diễn số hữu tỉ dương.

Vậy điểm D biểu diễn số hữu tỉ là 86=43 .


Câu 5:

Số đối của số hữu tỉ 94   là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số đối của số hữu tỉ 94  -94 .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Duy Quang
19:49 - 08/09/2022

cay thía nhờ

Ảnh đính kèm