Trắc nghiệm Toán 7 Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án

  • 700 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các môn thể thao ưa thích của học sinh lớp 7B ghi lại trong bảng sau:

Môn thể thao

Số bạn ưa thích

Cầu lông

8

Bóng bàn

3

Bóng đá

18

Đá cầu

4

Bóng rổ

6

Dữ liệu định lượng trong bảng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực. Vậy dữ liệu định lượng trong bảng là: 8; 3; 18; 4; 6.


Câu 2:

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là dữ liệu định lượng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.

Do đó, dữ liệu quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế: Việt Nam, Lào, Campuchia... không phải dữ liệu định lượng.


Câu 3:

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là dữ liệu định tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,…

Do đó, dữ liệu tên các loài động vật sống tại vườn quốc gia Cúc Phương là dữ liệu định tính.


Câu 4:

Một số cây thân gỗ: xoan, xà cừ, bạch đàn, đậu tương. Trong các dữ liệu trên, dữ liệu chưa hợp lí là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu chưa hợp lí là: đậu tương vì nó không phải cây thân gỗ.


Câu 5:

Các môn thể thao ưa thích của tất cả học sinh lớp 7A ghi lại trong bảng sau:

Môn thể thao

Số bạn ưa thích

Cầu lông

8

Bóng bàn

3

Bóng đá

18

Đá cầu

4

Bóng rổ

6

Môn khác

2

Số học sinh lớp 7A là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng số học sinh lớp 7A là :

8 + 3 + 18 + 6 + 4 + 2 = 41 (học sinh).

Vậy tổng số học sinh lớp 7A là 41 học sinh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận