Trắc nghiệm Toán 7 Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

  • 695 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là: A. Các hình bình hành; B. Các hình thoi; C. Các hình chữ nhật; D. Các hình tam giác. (ảnh 1)

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.EFD có ba mặt bên: ABED, BCEF, ACDF đều là hình chữ nhật.


Câu 2:

Các cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.EFD có các cạnh bên AD, CF, BE song song và bằng nhau.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 3:

Hình lăng trụ tam giác có mấy cặp mặt song song với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 Hình lăng trụ tam giác có mấy cặp mặt song song với nhau? A. 2; B. 3;  C. 4; D. 1. (ảnh 1)

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.EFD có hai mặt đáy song song với nhau là: ABC và EDF.

Vậy chọn đáp án D.


Câu 4:

Hình lăng trụ đứng tam giác có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình lăng trụ đứng tam giác có: A. 6 đỉnh, 10 cạnh và 5 mặt; B. 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt; C. 6 đỉnh, 9 cạnh và 5 mặt; D. 8 đỉnh, 10 cạnh và 6 mặt. (ảnh 1)

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có:

+ 6 đỉnh là: A, B, C, A’, B’, C’.

+ 9 cạnh là: AA’, BB’, CC’, A’C’, A’B’, B’C’, AB, AC, BC.

+ 5 mặt: A’B’C’, ABC , A’B’BA , B’C’CB , A’C’CA.

Vậy chọn đáp án C.


Câu 5:

Chọn câu đúng. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác NCKM.N’C’K’M’ sau:

 Chọn câu đúng. Cho hình lăng trụ đứng tứ giác NCKM.N’C’K’M’ sau: A. Các mặt đáy là hình chữ nhật; B. Các mặt bên là hình chữ nhật ; (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình lăng trụ đứng tứ giác NCKM.N’C’K’M’ có:

- Các mặt đáy là hình tứ giác. Do đó đáp án A sai.

- Các mặt bên là hình chữ nhật. Do đó đáp án B đúng.

- Các cạnh bên NN’, CC’, KK’, MM’ song song với nhau. Do đó đáp án C sai.

- Mặt CKK’C’ là mặt bên nên có dạng hình chữ nhật, mặt NCKM là mặt bên nên có dạng hình tứ giác. Do đó đáp án D sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận