Trắc nghiệm Toán 7 Bài tập cuối chương 2 có đáp án (Nhận biết)

  • 1378 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo định nghĩa, căn bậc hai số học của số a không âm là số x không âm sao cho x2 = a.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực mà là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ. Do đó phát biểu mọi số thực đều là số vô tỉ là sai.


Câu 3:

Nếu x ≥ 0 thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

x=x khi x0x khi x<0 nên nếu x ≥ 0 thì |x| = x.


Câu 4:

Nếu ab=cd thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có nếu ab=cd thì a.d = b.c.

Ta chọn phương án C.


Câu 5:

Khi y=3x với ta nói:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y=3x thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận