Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 1. Biểu thức số. Biểu thức đại số (Nhận biết) có đáp án

  • 822 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

- Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lê lũy thừa) tạo thành biểu thức số.

- Mỗi số cũng được coi là biểu thức số.

Do đó biểu thức 5.a + 1 không là biểu thức số vì chứa chữ a (biến số).


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

- Các số, biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa làm thành một biểu thức đại số.

- Biểu thức số cũng là biểu thức đại số.

Do đó, 5 + 2.3 không là biểu thức đại số là phát biểu sai.


Câu 3:

Biểu thức đại số biểu thị hiệu của x và y là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Biểu thức đại số biểu thị hiệu của x và y là x – y.


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

1x = 10 + x sai vì 1x = 1.x = x


Câu 5:

Cho biểu thức đại số 5x2 + 3y – 1. Biến số của biểu thức là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Biến số của biểu thức 5x2 + 3y – 1 là x và y.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận