Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 4. Phép nhân đa thức một biến (Nhận biết) có đáp án

  • 848 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Công thức đúng là: axm.bxn = abxm + n với a ≠ 0; b ≠ 0; m, n ℕ.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 3x2.5x4

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

3x2.5x4 = 3.5.x2 + 4 = 15x6.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 2x2.(12x + 1) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

2x2.(12x + 1) = 2x2. 12x + 2x2.1 = x3 + 2x2


Câu 4:

Nhận định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nhận định đúng là: (A + B)(C + D) = A(C + D) + B(C + D) = AC + AD + BC + BD.


Câu 5:

Kết quả của phép tính (x2 + 2)(x2 – 2) là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

(x2 + 2)(x2 – 2) = x2.(x2 – 2) + 2(x2 – 2)

    = x2.x2 + x2.( – 2) + 2.x2 + 2.( – 2)

                        = x4 – 2x2 + 2x2 – 4

                        = x4 + (– 2x2 + 2x2) – 4

                        = x4 – 4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận