Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 5. Phép chia đa thức một biến (Nhận biết) có đáp án

  • 720 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cách tính nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cách tính đúng là: (axm) : (bxn) = abxm – n với a, b ≠ 0; m, n ℕ, m ≥ n.


Câu 2:

Tính (12xm + 3) : (– 3xn + 3) với m, n ℕ, m ≥ n được kết quả là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

(12xm + 3) : (– 3xn + 3) = [12 : (– 3)].( xm + 3 : xn + 3) = – 4xm + 3 – n – 3 = – 4xm – n .


Câu 3:

Công thức nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Công thức đúng là: (A + B) : C = A : C + B : C với C ≠ 0.


Câu 4:

Thực hiện phép chia 25x4 : 110x, ta được kết quả là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

25x4 : 110x = 25:110(x4 : x) = – 4x4 – 1 = – 4x3.


Câu 5:

Thực hiện phép chia (– 10x3 + 25x2 – 80x) : (– 5x) ta được kết quả là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

(– 10x3 + 25x2 – 80x) : (– 5x)

= (– 10x3) : (– 5x) + (25x2) : (– 5x) – (80x) : (– 5x)

= 2x2 – 5x + 16


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận