Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh - góc (Nhận biết) có đáp án

  • 728 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:   Kết luận nào sau đây sai? A. AB = MP; B. tam giác ABC = tam giác MNP; (ảnh 1)

Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án
Cho hình vẽ sau:   Kết luận nào sau đây sai? A. AB = MP; B. tam giác ABC = tam giác MNP; (ảnh 2)

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE. Cần thêm điều kiện gì để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE (cạnh góc vuông)

Nên để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề cần thêm điều kiện B^=E^ (do góc B là góc nhọn kề với cạnh AB; góc E là góc nhọn kề với cạnh DE).


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại C và tam giác DEF vuông tại F, có B^=E^. Cần thêm điều kiện gì để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

tam giác ABC vuông tại C và tam giác DEF vuông tại F, có B^=E^ (góc nhọn)

Nên để ∆ABC = ∆DEF theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn thì cần thêm điều kiện AB = DE (do tam giác ABC vuông tại C nên AB là cạnh huyền, tam giác DEF vuông tại F nên DE là cạnh huyền).


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hai tam giác DEG (vuông tại G) và tam giác DFG (vuông tại G) có:

DG là cạnh chung

EDG^=FDG^

Nên ΔDEG=ΔDFG (cạnh góc vuông – góc nhọn kề).


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định sai

Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định sai là  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hai tam giác MLO (vuông tại L) và tam giác ONM (vuông tại N) có:

MO là cạnh chung

LOM^=NMO^

Nên ΔMLO=ΔONM (cạnh huyền – góc nhọn).

Khi đó đỉnh M tương ứng với đỉnh O, đỉnh L tương ứng với đỉnh N và đỉnh O tương ứng với đỉnh M.

Vậy trong các đáp án đã cho đáp án C sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận