Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 7. Tam giác cân (Nhận biết) có đáp án

  • 710 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong tam giác cân, ba góc bằng nhau là sai.

Vì trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong tam giác vuông tổng hai góc nhọn là 90°. Mà trong tam giác vuông cân hai góc nhọn bằng nhau nên số đo mỗi góc nhọn là 90° : 2 = 45°.

Vậy hai góc nhọn của tam giác vuông cân bằng nhau và bằng 60° là sai.


Câu 3:

Cho tam giác ABC cân tại A. Khẳng định đúng là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tam giác ABC cân tại A thì AB = AC; B^= C^.


Câu 4:

Hình dưới đây có các tam giác cân là

Hình dưới đây có các tam giác cân là   A. tam giác ABE; B. tam giác CAB;  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác CAB có: AB = AC

tam giác CAB cân tại A.

Có: AB = AC và BD = CE

Mà: AD = AB + BD; AE = AC + CE

Nên AD = AE

tam giác EAD cân tại A.


Câu 5:

Cần thêm điều kiện gì để tam giác EAD trong hình vẽ dưới đây là tam giác cân:

Cần thêm điều kiện gì để tam giác EAD trong hình vẽ dưới đây là tam giác cân: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét tam giác EDA có: E^+A^+D^=180° (tổng 3 góc trong tam giác)

 68°+44°+D^=180°

 D^=68°

 D^=E^  =68°

Tam giác EDA cân tại A.

Vậy không cần thêm điều kiện gì.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận