Trắc nghiệm Toán 7 CD Bài 8. Đường vuông góc và đường xiên (Nhận biết) có đáp án

  • 762 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó, đường vuông góc là đường ngắn nhất.


Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây. Nhận định sai

Cho hình vẽ dưới đây. Nhận định sai là (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Độ dài đoạn thẳng ON là khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d là sai. Vì khoảng cách từ O đến đường thẳng d là độ dài đoạn thẳng OH.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.   Hình chiếu của điểm C trên đường thẳng xy là (ảnh 1)

Hình chiếu của điểm C trên đường thẳng xy là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình chiếu của điểm C trên đường thẳng xy là điểm A.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.   Khoảng các từ điểm C đến đường thẳng xy là đoạn (ảnh 1)

Khoảng các từ điểm C đến đường thẳng xy là đoạn

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khoảng các từ điểm C đến đường thẳng xy là đoạn CA.


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây.

Cho hình vẽ dưới đây.   Các đường xiên kẻ từ điểm C đến đường thẳng xy là (ảnh 1)

Các đường xiên kẻ từ điểm C đến đường thẳng xy là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các đường xiên kẻ từ điểm C đến đường thẳng xy là các đoạn CD; CE và CB.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận