Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập chương 5 có đáp án

  • 594 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Năm có GDP thấp nhất của Liên Bang Nga là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Năm có GDP cao nhất của Liên Bang Nga là 2000 (259,7 tỉ USD).


Câu 3:

GDP của năm 2000 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

GDP của năm 2000 là 259,7 tỉ USD.


Câu 4:

Lan liệt kê năm sinh một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 7, được dãy dữ liệu như sau:

1971202119992050

Giá trị chưa hợp lí trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hiện tại là năm 2022, vì thế năm 2050 chưa xảy ra.

Do đó, giá trị chưa hợp lí trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là 2050.


Câu 5:

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là dữ liệu định lượng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.

Do đó, quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế: Việt Nam, Lào, Campuchia,... không phải dữ liệu định lượng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận