Trắc nghiệm Toán 7 Ôn tập cuối chương 5 có đáp án

  • 692 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các phát biểu sau dữ liệu nào không phải là số liệu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu là tên các môn thể thao học sinh yêu thích nên không phải số liệu.


Câu 2:

Trong cuộc khảo sát tìm hiểu về cách học của học sinh lớp 7B được kết quả như sau:

Có 20 học sinh học qua đọc, viết;

Có 10 học sinh trong lớp học qua nghe;

Có 10 học sinh trong lớp học qua vận động;

Có 5 học sinh học qua quan sát.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các hình thức học: đọc viết; nghe; vận động; quan sát. Đây là dữ liệu không phải là số.

Số lượng học sinh có cách học qua đọc, viết; nghe; vận động; quan sát lần lượt là: 20, 10, 10, 5. Dữ liệu này là số liệu.


Câu 4:

Cho bảng thống kê về mức độ ảnh hưởng (đơn vị %) của các yếu tố đến chiều cao của trẻ:

Yếu tố

Vận động

Di truyền

Dinh dưỡng

Giấc ngủ và môi trường

Yếu tố khác

Mức độ ảnh hưởng (%)

20

23

32

16

9

Ngoài yếu tố di truyền, ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao chiếm tổng cộng bao nhiêu phần trăm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngoài yếu tố di truyền, ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao là:

Dinh dưỡng: 32%; vận động: 20%; giấc ngủ và môi trường: 16%.

Tổng mức độ ảnh hưởng của ba yếu tố này là: 32% + 20% + 16% = 68%.

Vậy ba yếu tố dinh dưỡng; vận động; giấc ngủ và môi trường ảnh hưởng 68% đến chiều cao.


Câu 5:

Cho bảng thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Hà Nội trong sáu tháng cuối năm 2017.

Tháng

7

8

9

10

11

12

Lượng mưa (mm)

449,1

283,2

266,9

259,7

19,4

47,5

Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tháng 7 có lượng mưa là 449,1mm. Đây là tháng có lượng mưa nhiều nhất trong các tháng trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận