200 Bài tập Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 2808 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Dãy đồng đẳng của ancol etylic có công thức là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

A Vu

Bình luận


Bình luận