200 Bài tập Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 2852 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

o-crezol không phản ứng với?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol mạch hở, thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Biết rằng giữa 2 phân tử ancol hơn kém nhau không quá 2 nguyên tử cacbon. Nếu 8,8 gam X qua bột CuO nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí và hơi Y (giả sử chỉ xảy ra sự oxi hóa ancol bậc một thành anđehit). Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO3 1M trong NH3 đun nóng. Giá trị của V là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đốt 0,15 mol X + 0,3 mol O2 → 0,3 mol CO2 + 0,3 mol H2O

BTNT O => nO(trong X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,3

=> CTPT chung cho 2 ancol là C2H4

=> phải có 1 ancol là CH3OH

Vì 2 phân tử ancol hơn kém nhau không quá 2 nguyên tử C 

=> ancol còn lại là C3H4O

Tỉ lệ 2 mol ancol trong hỗn hợp là 1: 1

=> nCH3OH = nC3H4O = 0,1 (mol)

CH3OH và CH≡C-CH2-OH cho qua CuO nung nóng thu được HCHO và CH≡C-CHO

HCHO + 4AgNO3/NH3 → 4Ag

0,1         → 0,4                       (mol)

CH≡C-CHO + 3AgNO3/NH3 → CAg≡C-COONH4 + 2Ag↓

0,1              → 0,3                                                         (mol)

=> nAgNO3 = 0,4 + 0,3 = 0,7 (mol)

=> VAgNO3 = 0,7 : 1 = 0,7 (lít)


Câu 5:

Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ tính axit của phenol rất yếu?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phenol là axit yếu, yếu hơn H2CO3 nên bị H2CO3 đẩy được ra khỏi muối theo phương trình

C6H5ONa + CO2 +  H2O → C6H5OH + NaHCO3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

A Vu

Bình luận


Bình luận