200 Bài tập Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol ôn thi Đại học có lời giải (P4)

  • 2809 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phenol không tác dụng được với:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Bậc của ancol là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cho các chất sau: CH3COOH,C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Xem đáp án

Đáp án C

Ghi nhớ:

+ Chất có cùng phân tử khối, chất nào có liên kết hiđro có nhiệt độ sôi cao hơn chất không có liên kết hiđro

+ Chất có phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

A Vu

Bình luận


Bình luận