200 Bài tập Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol ôn thi Đại học có lời giải (P5)

  • 2853 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Tên IUPAC của ancol isoamylic là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Oxi hóa 4,0 gam ancol đơn chức X bằng O2 (xúc tác, to ) thu được 5,6 gam hỗn hợp Y gồm andehit, ancol dư và nước. Tên của X và hiệu suất phản ứng là

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình hóa học:

Ta có: 

 →

Vậy số mol ancol phản ứng là 0,1 mol. Giả sử ancol dư x mol ta có

 

→ ancol đó là CH3OH (metanol)

 

 


Câu 4:

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là ?

Xem đáp án

Đáp án A

butan-1-ol


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về ancol?

Xem đáp án

Đáp án D

Các ancol tan dễ dàng trong nước là nhờ có liên kết hiđro giữa ancol và các phân tử nước


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

A Vu

Bình luận


Bình luận