215 câu Lý thuyết Nito - Photpho có lời giải chi tiết (P1)

  • 17460 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của nitơ ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Vị trí của nitơ (N) trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cho hình vẽ dưới đây minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm.

Khí Y có thể là khí nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Thu khí bằng phương pháp đẩy nước → loại NH3

Điều chế khi bằng cách đun nóng dung dịch trong PTN → chỉ có thể là: N2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Phương Thảo

2 năm trước

Minh Quân

C

1 năm trước

Cá Kem

X

7 tháng trước

Xuân Thanh

Bình luận


Bình luận