5 câu trắc nghiệm Tính chất của andehit và axit cacboxylic cực hay có đáp án

  • 1879 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cách nào sau đây có thể phân biệt ba chất lỏng nguyên chất riêng biệt: CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH

Xem đáp án

Chọn B

Dùng AgNO3/NH3

+ Có kết tủa → CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag.

+  Không hiện tượng: CH3COOHC2H5OH

Dùng quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → CH3COOH

+ Quỳ tím không đổi màu là C2H5OH.


Câu 2:

Để phân biệt 4 lọ chứa fomalin, dung dịch axit fomic, dung dịch axit axetic, dung dịch grixerol thì có thể dùng cách nào sau đây

Xem đáp án

Chọn A

Dùng quỳ tím

+ Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → Axit fomic (HCOOH) và axit axetic (CH3COOH) (nhóm I)

+ Quỳ tím không đổi màu → fomalin (HCHO) và glixerol (C3H5(OH)3) (nhóm II)

Dùng AgNO3/NH3­ 

+ Nhóm I: Có kết tủa → HCOOH; không hiện tượng là CH3COOH

+ Nhóm II: Có kết tủa là HCHO; không hiện tượng là C3H5(OH)3


Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của phản ứng este hóa

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Biện pháp nào dưới đây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa ancol etylic và axit axetic

Xem đáp án

Chọn D

Thay đổi áp suất không làm ảnh hưởng đến cân bằng không có chất khí tham gia


Câu 5:

Cho các chất:

NaOH (1), CuS (2), CaCO3 (3), KCl (4), CuO (5), Cu(OH)2 (6), CH3CH2OH (7).

Những chất tác dụng được với CH3COOH

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận