576 Bài tập Quy luật di truyền (Sinh học 12) có lời giải chi tiết (P1)

  • 6917 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Môt tế bào có kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân thưc tế cho mấy loại tinh trùng

Xem đáp án

Đáp án D

Một tế bào có kiểu gen AB/ab Dd khi giảm phân sẽ cho 4 loại tinh trùng (HVG) hoặc 2 loại (không có HVG)


Câu 3:

Ở một loài thực vật, người ta tiến hành các phép lai:

1.AaBb×AaBb             

2. AaBB × AaBB       

3.AABB×AAbb         

4. Aabb × AaBb

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen là

Xem đáp án

Đáp án A

Các phép lai có thể tạo ra cây lai có kiểu gen dị hợp về cả hai cặp gen là

1.AaBb×AaBb

4. Aabb × AaBb

Phép lai 2,3 có các cặp gen đồng hợp trội ở cả P nên không thể tạo được kiểu gen AaBb


Câu 5:

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, theo lí thuyết kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Ở gà XY là gà mái, XX là gà trống

Ta có Pt/c : XAXA × XaY → F1 : XAXa : XAY

Cho F1 × F1 : XAXa × XAY → 1XAXA : 1XAXa : 1XAY :1XaY

KH: 2 gà trống lông vằn:1 gà mái lông vằn:1 gà mái lông đen

A đúng, B sai, C,D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Linh Ryes

Bình luận


Bình luận