Bài tập Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic cơ bản có lời giải (P2)

  • 1447 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Công thức tính nhanh số đồng phân cấu tạo của anđehit no, đơn chức, mạch hở CnH2nO  là:

Xem đáp án

Đáp án : A


Câu 3:

Cho các chất sau đây:  (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) C2H6,  (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án : C

CH3CHO + H2  à  C2H5OH  (2)

Đáp án : A CH3CHO     Br2/H2o   CH3COOH  (1)

CH3CHO     AgNO3/NH3CH3COONH4  (6)


Câu 4:

Cho phản ứng: 2 C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH

Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO

Xem đáp án

Đáp án : C

      +1                  +3               -1

2C6H5CHO   + KOH    C6H5COOK   + C6H5CH2OH

=> C6H5CHO vừa có tính oxi hóa , vừa có tính khử


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận