Bài tập Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic cơ bản có lời giải (P3)

  • 1448 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong công nghiệp, phương pháp hiện đại nhất được dùng để điều chế axit axetic là ?

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả các cách trên điều điều chế được axit axetic trực tiếp, tuy nhiên trong công nghiệp người ta đi từ metanol để điều

chế axit axetic


Đây là phương pháp hiện đại để sản xuất axit axetic.Do metanol và cacbon oxit được điều chế từ metan có sẵn trong

khí thiên nhiên và khí mỏ dầu nên chi phí sản xuất rẻ, tạo sản phẩm với giá thành hạ.

Chọn C


Câu 2:

Axit axetic không thể điều chế trực tiếp bằng cách nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án D

Oxi hóa CH3CHO bằng   AgNO3/NH3   thu được  CH3COONH4  chứ không phải CH3COOH


Câu 3:

Để điều chế axit trực tiếp từ anđehit ta có thể dùng chất oxi hóa là

Xem đáp án

Đáp án CNếu dùng dd
   hoặc    chỉ tạo ra muối của axit

Chọn C


Câu 4:

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

Xem đáp án

Đáp án B

A,C,D sai vì   không thỏa mãn


Câu 5:

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

Xem đáp án

Đáp án C


A,B,D sai vì     không thỏa mãn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận