Bài tập Andehit, Xeton, Axit Cacboxylic cơ bản có lời giải (P1)

  • 1469 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Nguyên tử oxi trong -CHO không gắn với H nào nên không có liên kết hidro


Câu 2:

Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án : C

Andehit có nối đôi C=O nhưng vẫn là hợp chất no, nếu gốc hidrocacbon của nó không chứa liên kết pi C=C


Câu 3:

Câu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án : D

Fomon hay formalin là dung dịch chứa 37 - 40% HCHO trong nước.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai?

Xem đáp án

Đáp án : C

Sản phẩm cộng HCN vào nhóm cacboxyl là sản phẩm bền. VD:

HCN  +   CH3CHO    CH3-CH(OH)CN


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận