Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm có lời giải

  • 3814 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Sục 4,48 lít CO2(đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M , NaOH 0,06M. Sau khi các phản ưng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa . Gía trị của m là

Xem đáp án

Đáp án : A

Ta có :

nCO2 =  0,2 mol ;

nOH- = 1 . 0,12.2 + 1. 0,06.1 = 0,3 mol

 n Ba2+ = 0,12.1 = 0,12 mol

Mà  1< nOH- / nCO2 = 0,3 / 0,2 = 1,5 < 2

=> Phản ứng tạo 2 muối

=> n CO32- = nOH- - nCO2 = 0,3 mol < 0,12 mol

=> n BaCO3 = 0,1 mol

=> m = 197.0,1 = 19,7 gam


Câu 2:

Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M , thu được x gam kết tủa . Gía trị của x là

Xem đáp án

Đáp án : D

Ta có : 

n Ca(OH)2 = 0,0125 mol ; 

n NaOH 0,025 mol ;

n CO2 = 0,03 mol

=>  n Ca2+ =  0 ,0125 mol

=> n OH- = 0,05 mol

Ta thấy :

1 < nOH- / nCO2 = 0,05/ 0,03 = 1,67 < 2

=>  khi cho CO2 vào hỗn hợp 2 bazơ phản ưng tạo ra 1 ion HCO3và CO32-

CO2 + 2OH- → CO32-  + H2O  (1)

x          2x             x           

CO2 + OH- → HCO3    (2)

 y          y                y       

ta có :

x + y = 0,03 (4)     

2x + y = 0,05 (5)

Từ (4) (5) ta được x = 0,02 ;  y = 0,01

Phản ứng tạo kết tủa

Ca2+  + CO32-   → CaCO3

0,0125                      0,0125

=>  m kết tủa = 0,0125.100 = 1,25g

=> Đáp án D

* Cách khác

Ta có :

 n CO32-    = nOH- - nCO2 = 0,05 – 0,03 = 0,02 mol

phản ứng :

Ca2+  + CO32-   → CaCO3

0,0125                      0,0125

m ↓ = 0,0125 . 100 = 1,25g


Câu 3:

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch  gồm K2CO3  0,2M và KOH xmol/lít , sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y . Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa . Gía trị của x là

Xem đáp án

Đáp án : B

Ta có :

 n CO2 = 0,1 mol ; n BaCO3 = 11,82 / 197 = 0,06 mol 

 n K2CO3 = 0,02 mol

khi sục khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm K2CO3  và KOH

giả sử  chỉ xảy ra phản ứng :

 CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

0,1                             0,1

=> n K2CO3(Trong dd )  =  0,1 + 0,02 = 0,12 mol

BaCl2  + K2CO3 →BaCO3 ↓+ KCl

               0,12              0,12

Ta thấy  : n ↓ = 0,12 ≠ n ↓ đề cho  = 0,06 mol

Vậy trong phản ứng CO2 với KOH ngoài muối  K2CO3 còn có muối KHCO3.

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C ta có :

n C(trong CO2) + n C(trong K2CO3) = n C(trong BaCO3) +  n C(trong KHCO3)

=> 0,1 + 0,02  = 0,06 + x (x là số mol BaCO3 )

=> x = 0,06

CO2 + KOH → KHCO3

0,06      0,06      0,06

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O

0,04     0,08    

=>  nKOH = 0,14 mol

=> [ KOH ] = 0,14/ 0,1 = 1,4 M


Câu 4:

Dẫn từ từ V lít khí CO2 (đktc)  đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO , Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra  hoàn toàn , thu được khí X.  Dẫn toàn bộ khí X  ở trên vào lượng dư dung dịch  Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa . V có giá trị là

Xem đáp án

Đáp án : B

Ta có :

 n CaCO3 = 4/100 = 0,4 mol

CO2 +  Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

0,04            0,04

Trong phản ứng khử CuO , Fe2O3  bằng CO , ta luôn có :

n CO =  n CO2 = 0,04 mol

=> VCO =  0,04. 22,4 = 0,896 lít


Câu 5:

Nung 13,4 gam hỗn hợp  2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II , thu được 6,8 gam chất rắn và khí X . Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M , khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 

Xem đáp án

Đáp án : D

Gọi CT chung của 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II là RCO3

    RCO3 → (đk :t0) RO + CO2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

 m CO2  = m RCO3 -  mRO = 13,4 – 6,8 = 6,6 g

=>  n CO2  = 0,15 mol

Ta có :

n NaOH = 0,075 mol

=>  k = n NaOH / nCO2  =    0,075 / 0,15 = 0,5 < 1

=> Tạo muối NaHCO3 và CO2

CO2 +  NaOH → NaHCO3

             0,075           0,075

=>  mmuối  =  0,075. 84 = 6,3 g


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận