Bài tập Đại cương về Hóa học hữu cơ có giải chi tiết (mức độ thông hiểu)

  • 3538 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án A

Chất hữu cơ là hợp chất của C trừ CO,CO2 muối cacbonnat, muối cacbua…


Câu 3:

Một số hợp chất hữu cơ mạch hở, thành phần chứa C, H, O và có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên số chất tác dụng với Na là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất hữu cơ mạch hở có M = 60 tác dụng với Na có thể có CTPT là

C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

C2H4O2: CH3COOH; OHC-CH2-OH

Vậy có 4 chất thỏa mãn


Câu 4:

Cho thí nghiệm như hình vẽ:

 

Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong hợp chất hữu cơ?

 

Xem đáp án

Đáp án B

Từ hình vẽ: Bông trộn CuSO4 khan để nhận biết ra sự có mặt của nước  (CuSO4 khan màu trắng sẽ chuyển sang màu xanh) => nhận biết sự có mặt của Hiđro

Dung dịch Ca(OH)2 ( hiện tượng dd Ca(OH)2 trong suốt sẽ vẩn đục ) dùng để nhận biết ra CO2  => nhận biết sự có mặt của Cacbon


Câu 5:

Các chất hiđrocacbon: metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung là:

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất: CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thuộc hợp chất ankan, anken, ankin, benzen => chỉ có duy nhất 1 tính chung là phản ứng cháy => trong các đáp án không có tính chất này


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận