Bài tập Hidrocacbon có giải chi tiết (mức độ nhận biết)

  • 4752 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 3:

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

Xem đáp án

Câu 3: Đáp án B

A sai do khi buta – 1,3- dien phản ứng với dd brom sẽ tạo chất có 4 brom trong công thức do có 2 nối đôi

B đúng

C sai do C có một nối ba nên sẽ gắn thêm 4 Br vào công thức hóa học

D sai vì D là butan chỉ có thế được 1 Br


Câu 4:

Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ:

Khi cho nước vào bình tam giác chứa rắn X thì thấy có khí Y tạo thành đồng thời màu của dung dịch Br2 nhạt dần rồi mất hẳn. Chất rắn X trong thí nghiệm là

Xem đáp án

 Đáp án A

X khi tác dụng với nước tạo ra chất khí làm nhạt màu dung dịch Br2

A đúng vì khí tạo ra C2H2 làm nhạt màu dung dịch Br2

B sai do không tạo khí

C sai do không tạo khí

D tạo khí CH4 không làm nhạt màu dung dịch Br2


Câu 5:

Cho CH ≡ CH cộng nước ( xt Hg 2+) sản phẩm thu được là:

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận