Bài tập ôn tập Toán 7 Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

  • 750 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

Nếu có n đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì chúng tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh

Xem đáp án »

+) Hai đường thẳng cắt nhau tạo ra 2 = 2. 1 cặp góc đối đỉnh.

+) Ba đường thẳng cắt nhau tạo ra 6 = 3. 2 cặp góc đối đỉnh.

+) Bốn đường thẳng cắt nhau tạo ra 12 = 4. 3 cặp góc đối đỉnh.

+) Vậy n đường thẳng cắt nhau tạo ra n (n – 1) cặp góc đối đỉnh.


Câu 14:

Vẽ hình theo cách diễn đạt “Vẽ góc  có số đo bằng 60o”. Lấy điểm A trên tia Ox rồi vẽ đường thẳng a vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên đường thẳng a rồi vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy”.

Xem đáp án »

Sau đó lấy điểm A trên tia Ox.

- Sử dụng phương pháp trong bài toán với trường hợp 1, ta dựng được đường thẳng a đi qua A và vuông góc với Ox.

- Lấy điểm B trên đường thẳng a, khi đó ta có thể có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lấy điểm B trùng với điểm A, ta được hình vẽ:

Trường hợp 2: Lấy điểm B nằm trong góc xOy^, ta được hình vẽ:

Trường hợp 3: Lấy điểm B giao điểm của a với Oy, ta được hình vẽ:

Trường hợp 4: Lấy điểm B ngoài góc xOy^ (có hai khả năng), ta được hình vẽ:


Câu 15:

Vẽ hình theo cách diễn đạt “Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm và đoạn thẳng BC = 6cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn AB và BC”

Xem đáp án »

Thực hiện:

- Vẽ đoạn AB = 4cm. Lấy điểm E là trung điểm AB (E nằm giữa A, B và EA = 2cm)

- Vẽ đoạn BC = 6cm. Lấy điểm F là trung điểm BC (F nằm giữa B, C và FB = 3cm)

- Dựng đường thẳng a qua E vuông góc với AB (Sử dụng phương pháp trong bài toán với trường hợp 1)

- Dựng đường thẳng b qua F vuông góc với BC (Sử dụng phương pháp trong bì toán với trường hợp 1)

Với các bước làm như trên chúng ta có được hình cần vẽ, tuy nhiên ở đây chúng ta nhận được hai hình bởi A, B, C có thể thẳng hàng hoặc không thẳng hàng.


Câu 17:

Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Hãy trình bày cách vẽ đường trung trực của đoạn AB.

Xem đáp án »

Ta thực hiện các bước:

- Lấy điểm O là trung điểm của AB

- Dựng đường thẳng qua O vuông góc với AB. Đường thẳng này là đường trung trực của đoạn AB


Câu 18:

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Gọi M, N, P theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA

a) Hãy trình bày các vẽ các đường trung trực của các đoạn AB, BC, CA

b) Có nhận xét gì về ba đường trung tuyến trên.

Xem đáp án »

a) Các đường trung trực của các đoạn AB, BC, CA lần lượt là c, b, a

b) Ba đường trung trực đồng quy tại một điểm – Điểm này chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC


Câu 19:

Cho hình chữ nhật ABCD

a) Hãy trình bày cách vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, CD. Có nhận xét gì về hai đường trung trực này.

b) Hãy trình bày cách vẽ các đường trung trực của các đoạn AD, BC. Có nhận xét gì về hai đường trung trực này.

c) Nhận xét gì về hai đường trung trực AB và AD.

Xem đáp án »

a) Vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AB, CD. Hai đường trung trực này trùng nhau chính là đường thẳng c.

b) Vẽ các đường trung trực của các đoạn thẳng AD, BC. Hai đường trung trực này trùng nhau chính là đường thẳng d.

c) Hai đường thẳng c và d vuông góc với nhau.


Câu 20:

Vẽ hình theo cách diễn đạt “Vẽ góc xOy^ có số đo bằng 45o. Lấy điểm A trên tia Ox rồi vẽ đường thẳng a vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên đường thẳng a rồi vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy”

Xem đáp án »

Thực hiện:

- Vẽ góc xOy^=45°, sau đó lấy điểm A trên tia Ox

- Sử dụng phương pháp trong bài toán với trường hợp 1, ta dựng được đường thẳng a đi qua A và vuông góc với Ox.

- Lấy điểm B trên đường thẳng a, khi đó ta có thể có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lấy điểm B trùng với điểm A, ta được hình vẽ:

Trường hợp 2: Lấy điểm B nằm trong góc xOy^, ta được hình vẽ:

Trường hợp 3: Lấy điểm B giao điểm của a với Oy, ta được hình vẽ:

Trường hợp 4: Lấy điểm B ngoài góc xOy^ (có hai khả năng), ta được hình vẽ:


Câu 21:

Vẽ hình theo cách diễn đạt “Vẽ góc xOy^ có số đo bằng 80o. Lấy điểm A trên tia Ox rồi vẽ đường thẳng a vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trên đường thẳng a rồi vẽ đường thẳng b vuông góc với Oy”

Xem đáp án »

Sau đó lấy điểm A trên tia Ox.

- Sử dụng phương pháp trong bài toán với trường hợp 1, ta dựng được đường thẳng a đi qua A và vuông góc với Ox.

- Lấy điểm B trên đường thẳng a, khi đó ta có thể có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lấy điểm B trùng với điểm A, ta được hình vẽ:


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận