Bài tập Phương pháp quy đổi trong hóa học cực hay có giải chi tiết (P2)

  • 1499 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho 20,15 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của mỗi chất trong X là:

Xem đáp án

Quy hỗn hợp Y thành X (x mol) và HC1 (0,2 mol)

Gọi a, b lần lượt là số mol CH2NH2COOH và CH3CHNH2COOH

Từ đó tính được phần trăm khối lượng của mỗi chất.

Đáp án A


Câu 5:

Cho 15 gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với các chất tan trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:

Xem đáp án

Quy dung dịch X thành hỗn hợp aminoaxit (a mol) và HC1 (0,2 mol)

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận