Bài toán xác định và nhận biết chất vô cơ có đáp án (P1)

  • 3900 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có chứa khí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Từ giả thiết suy ra khí thải nhà máy có chứa H2S. Phương trình phản ứng :

Pb(NO3)2+H2S → PbS ↓ +2HNO3


Câu 3:

Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen ?

Xem đáp án

Đáp án A

Khí có trong không khí đã làm cho đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen là H2S. Phương trình phản ứng :

4Ag + O2+ 2H2S → 2Ag2S↓ +2H2O


Câu 4:

Trong thành phần của khí than ướt và khí than khô (khí lò gas) đều có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Khí X là CO. Thành phần của các loại khí than :

Khí than ướt: {CO; CO2; H2}; Khí thsn khô: {CO; CO2; O2}


Câu 5:

Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng :

Fe + H2SO4 → FeSO4 +H2

2KNO3 → 2KNO2 +O2

2KMnO4 + 16HCl → 5Cl2↑ + 2KCl +2MnCl2+8H2O


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận