Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 3 Đại Số có đáp án (Tự luận 1)

  • 660 lượt xem

  • 6 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 5:

Thời gian giải một bài toán của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

e. Tính trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

Xem đáp án »

e. Trung bình cộng:

X = (5.3 + 7.4 + 9.8 + 10.8 + 12.5 + 15.2)/30 = 9,5 (1 điểm)

Mốt của dấu hiệu là: Mo = 9 và 10 (1 điểm)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận