Đề thi Hóa học 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 7)

  • 3922 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là axit theo thuyết Areniut?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Theo thuyết A-rê-ni-ut:Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.


Câu 2:

Chất nào là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

Al(OH)3\[ \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \] Al3++ 3OH-

Al(OH)3AlO2-+ H++ H2O


Câu 3:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:C

Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+.

Vậy NaH2PO4 là muối axit.


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:A

pH = -lg[H+] ⇒ [H+] giảm thì pH tăng, độ axit giảm.


Câu 5:

Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2tạo kết tủa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:B

Ca(HCO3)2+ Ba(OH)2Chất nào sau đây tác dụng với Ba(OH)2tạo kết tủa? (ảnh 1)BaCO3↓ + CaCO3↓ +2H2O


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận