Đề thi Hóa học 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 8)

  • 3950 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:A

NH3là chất khử mạnh, do trong NH3, nitơ có số oxi hóa thấp nhất -3.


Câu 2:

Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là:D

Nitơ có: Z = 7.

Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là: 1s22s22p3.


Câu 3:

Giá trị pH của 500 ml dung dịch chứa 0,2 gam NaOH là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số mol NaOH là: \(\frac{{0,2}}{{40}}\)= 0,005 mol

[OH-] = = 0,01M

Suy ra Ph = 14 – (-log 0,01) = 12


Câu 4:

Axit nào sau đây là axit ba nấc?

Xem đáp án
Hướng dẫn giải: chọn C

H3PO4⇄ H++ H2PO4-

H2PO4-⇄ H++ HPO42-

HPO42-⇄ H++ PO43-


Câu 5:

Khí amoniac không có tính chất vật lí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là:A

Khí amoniac không có tính chất vật lí nào: Nặng hơn không khí.

Do  Khí amoniac không có tính chất vật lí nào sau đây? (ảnh 1)= 17 < MKK= 29 Khí amoniac không có tính chất vật lí nào sau đây? (ảnh 2)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận